دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE620

دستگاه سانترال پاناسونیک تحت شبکه مدل KX-TDE620

امکان حداکثر 640 خط شهری
امکان 1124 خط داخلی
این دستگاه هم مانند TDA620 قدیم دارای 11 جای کارت می باشد و برای ارتقاء دستگاه TDE600 استفاده می شود
عملکرد پیشرفته
برقراری شبکه دیجیتال جهت کنترل تماس های خروجی و ورود

 

KX-TDE600 ITEM
1 x 16 characters Absent Message—Extension SYSTEM
8 x 16 characters
100
Absent Message—System
Call Park Zone
Dialling
Each shelf: 3-8 parties per conference (32 parties total) Conference
64 COS
32 digits, 1000 entries DID/DDI Table
1 – 5 digits Extension number
10 digits, 1 entry/extension Extension Personal
Identification Number (PIN)
10 digits, 10 entries/trunk group Host PBX Access Code
10 entries per ISDN-BRI port Multiple Subscriber Number (MSN)
20 Number of Characters of Name
8 Printing message
128 Queuing Time Table
8 Ring Tone Pattern Plan
· one system programmer + 63 personal programmers Simultaneous Programmers
· one manager programmer + 63 personal programmers
· 64 personal programmers
1000 calls (20 000 calls w/IPCMEC card)
SMDR Call Storage
16 digits, 100 entries Special Carrier Access Code
32 Tenant
24 Time Service Holiday
4 digits, 1000 entries Verification Code
10 digits, 1000 entries Verification Code Personal Identification
Number (PIN)
32 digits, 10 entries Emergency Call
32 digits Hot Line Groups
32 digits Key Pad Protocol Dial
(ISDN Service Access)
32 digits, 100 entries/extn. Personal Speed Dialling
8 digits, 4080 entries Quick Dialling
32 digits Redial
32 digits, 1000 entries/tenant System Speed Dialling
32 digits,5000 entries/system One-touch Dialling—PT/DSS
32 digits,1000 entries/system One-touch Dialling—PS
8 (8 members/group for Conference Group Mode,
32 members/group for Broadcast Mode)
Conference Group
96 Call Pickup Group TRS/Barring
128 (16 extensions/group) Idle Extension Hunting Group
128 (128 extensions/group) Incoming Call Distribution Group
96 Paging Group
32 PS Ring Group
96 Trunk Group
8 groups x 12 ports (24 channels) VM (DPT) Group
8 groups x 32 channels VM (DTMF) Group
7 TRS/Barring Level
16 digits, 100 entries/level TRS/Barring Denied Code ARS
16 digits, 100 entries/level TRS/Barring Exception Code
48 entries Routing Plan Table
16 digits, 1000 entries Leading Number Table Call Log and
Message Waiting
16 digits, 200 entries Leading Number Exception Table
48 ARS Carrier
10 digits Itemised Billing Code
16 digits Authorisation Code for Tenant
10 digits Authorisation Code for Trunk Group
100 records/extn. 3200 records/system Outgoing Call Log—PT
100 records/extn. 2560 records/system Outgoing Call Log—PS
100 records/extn. 6400 records/system Incoming Call Log—PT Voice Message
100 records/extn. or group Total 6400 records/system Incoming Call Log—
PS + Incoming Call Distribution Group
640 Message Waiting—
PS + Incoming Call Distribution Group
1280 Message Waiting—PT + SLT
64 Outgoing Message (OGM)
MSG4 Card: 8 minutes;
MPR/ESVM2/ESVM4 Card: 20 minutes (at High recording quality)
OGM Total Recording Time Hospitality and Charge
Management Features
MPR Card: 125 messages;
ESVM2/ESVM4 Card: 250 messages per card/block
Built-in Simplified Voice Message (SVM)
20, 60, or 120 minutes (depending on the recording quality) SVM Total Recording Time
4000 records/PBX (8000 records w/IPCMEC card) Billing items for guest rooms
4 Hotel Operator
7 digits including a decimal Charge Denomination Charge Rate Networking
3 currency characters/symbols Incoming Call Log—
Charge Denomination
32 entries TIE Line Routing and Modification Table
3 digits Leading Number CTI
7 digits PBX Code
8 NDSS: Monitored PBXs
250 NDSS: Registered Extensions for Monitor PBX
8 PC Console
128 PC Phone Password
4 – 10 characters System Password for Installer
4 – 10 characters System Password for Administrator—
for PC Programming
Programmer Code
4 – 10 characters System Password for User—
for PC Programming
4 – 10 digits System Password for Administrator—
for PT Programming
4 – 10 digits System Password for User—
for PT Programming
4 – 10 digits Manager Password
4 – 16 characters Installer Level Programmer Code
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ظرفیت 640 خط شهری
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">ظرفیت 1124 خط داخلی
    • http://ict3.com/images/ax/li.png) 100% 50% no-repeat;">این دستگاه هم مانند TDA620 قدیم دارای 11 جای کارت می باشد و برای ارتقاء دستگاه TDE600 استفاده می شود

سری KX-TDE پاناسونیک با امکانات قدرتمند و ارتقاء یافته سیستمهای مخابراتی پیشرفته کاملا IP هستند که امکانات و سرویسهای IP تلفنی را روی شبکه محلی (LAN) و هم شبکه های گسترده (Broad Band) فراهم می آورند. سانترال TDE سکوی مخابراتی ایده آل جهت برآورده نمودن تمام نیاز های تجاری، اداری و مخابراتی امروزه و همچنین با دارا بودن یک سیستم کاملا IP برای نیاز های آینده، بهره گیری از آخرین فن آوری SIP را نیز امکان پذیر می سازد.

 

Description Model
IP Convergence Main Processing Card(IPCEMPR)
16-Channel VoIP DSP Card (DSP16)
KX-TDE6101
KX-TDE0110
Optional Shelf
Expansion Cards
64-Channel VoIP DSP Card (DSP64) KX-TDE0111
Remote Card (RMT) KX-TDA 0196
Bus Master Card (BUS-M) KX-TDA6110
Bus Master Expansion Card (BUS-ME) KX-TDA6111 Expansion Shelf
Expansion Shelf KX-TDE620
Mounting Kit for expanding to a 3- or 4- shelf System Activation Key KX-TDA6201 Mounting Kit
2-Channel IP Trunk Activation Key KX-NCS4102 Activation Key Codes
4-Channel IP Trunk Activation Key KX-NCS4104 Physical Trunk Cards
1-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4201
4-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4204
8-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4208
16-Channel IP Softphone/IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4216
1-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4501
4-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4504
8-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4508
16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4516
1-Channel SIP Extension Activation Key KX-NCS4701
4-Channel SIP Extension Activation Key KX-NCS4704
8-Channel SIP Extension Activation Key KX-NCS4708
16-Channel SIP Extension Activation Key KX-NCS4716
Activation Key for CA Thin Client KX-NCS2010
Activation Key for CSTA Multiplexer KX-NCS2020
Activation Key for CA PRO for 1 User KX-NCS2201
Activation Key for CA PRO for 5 Users KX-NCS2205
Activation Key for CA PRO for 10 Users KX-NCS2210
Activation Key for CA PRO for 40 Users KX-NCS2240
Activation Key for CA PRO for 128 Users KX-NCS2249
Activation Key for CA ACD Monitor for 1 ICD Supervisor KX-NCS2301
Activati on Key for CA Operator Console 1 User KX-NCS2401
Activation Key for CA Network 1 User KX-NCS2901
Activation Key for CA Network 5 Users KX-NCS2905
16-Channel IP Proprietary Telephone Activation Key KX-NCS4516
Activation Key for CA Network 10 Users KX-NCS2910
Activation Key for CA Network 40 Users KX-NCS2940
Activation Key for CA Network 128 Users KX-NCS2949
Activation Key for Third Party CTI KX-NCS3930
Activation Key for Software Upgrade to Enhanced Version (Software Upgrade 01) KX-NCS4950
8-Port DID Card (DID8) KX-TDA0182
8-Port E & M Trunk Card (E&M8) KX-TDA0184 Physical Extension Cards
E-1 Trunk Card (E1) KX-TDA0188
8-Port Caller ID/Pay Tone Card (CID/PAY8) KX-TDA0189
8-Port Caller ID Card (CID8) KX-TDA0193
4-Port BRI Card (BRI4) KX-TDA0284
Optional 3-Slot Base Card (OPB3) KX-TDA0190
8-Port BRI Card (BRI8) KX-TDA0288
PRI Card KX-TDA0290
4-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW4E) KX-TDA0484
16-Channel VoIP Gateway Card (IP-GW16) KX-TDA0490
16-Port Analogue Trunk Card (ELCOT16) KX-TDA6181
4 Cell Station Interface Card (CSIF4) KX-TDA0143
8 Cell Station Interface Card (CSIF8) KX-TDA0144 Other Physical Cards
8-Port Digital Hybrid Extension Card (DHLC8) KX-TDA0170
8-Port Digital Extension Card (DLC8) KX-TDA0171
16-Port Digital Extension Card (DLC16) KX-TDA0172
8-Port Single Line Telephone Extension Card (SLC8) KX-TDA0173
16-Port Single Line Telephone Extension Card with Caller ID (CSLC16) KX-TDA0177
16-Channel VoIP Extension Card (IP-EXT16) KX-TDA0470
16-Port Single Line Telephone Extension Card (ESLC16) KX-TDA6174
16-Port Single Line Telephone Extension with Message Lamp Card (EMSLC16) KX-TDA6175
24-Port Single Line Telephone Extension Card with Caller ID (ECSLC24) KX-TDA6178
4-Port Doorphone Card (DPH4) KX-TDA0161
2-Port Doorphone Card (German Type) (DPH2) KX-TDA0162 Power Supply Units (PSUs)
4-Port External Input/Output Card (EIO4) KX-TDA0164
Extension Caller ID Card (EXT-CID) KX-TDA0168
Optional 3-Slot Base Card (OPB3) KX-TDA0190
4-Channel Message Card (MSG4) KX-TDA0191
2-Channel Simplified Voice Message Card (ESVM2) KX-TDA0192
4-Channel Simplified Voice Message Card (ESVM4) KX-TDA0194
16-Channel Echo Canceller Card (EECHO16) KX-TDA6166
L-Type Power Supply Unit (PSU-L) KX-TDA0103
M-Type Power Supply Unit (PSU-M) KX-TDA0104 Cell Stations
(CSs)
2-Channel Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card (PT-interface CS)
for DECT Portable Station
KX-TDA0155
4-Channel Cell Station Unit Using a CSIF Card for DECT Portable Station KX-TDA0156 Proprietary Equipment
8-Channel High-density Cell Station Unit Using a DHLC/DLC Card
(PT-interface CS) for DECT Portable Station
KX-TDA0158
8-Channel IP Cell Station Unit Using a V-IPCS4 Card for DECT Portable Station KX-NCP0158
S/M-type Back-up Battery Cable KX-A228

تلفن سانترال