دوشنبه, 03 مهر 1391 15:22

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-HGT100

 خصوصیات :

امکان یک دست سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوتی پاناسونیک، صفحه نمایشگر 16کاراکتری 2 خطی، دارای 2 پورت اترنت، قابلیتهای انتقال تماس، انتظار تماس، بی صدا کردن تماس، بلندگو، نمایش اطلاعات تماس گیرنده و اطلاعات تماس، نشانگر انتظار پست صوتی

دوشنبه, 03 مهر 1391 15:55

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-TGP550

خصوصیات :

امکان یکپارجه سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوت پاناسونیک، صفحه نمایش 16 کاراکتری 2 خطی، 2 پورت اترنت، امکان انتقال تماس، انتظار تماس، بی صدا کردن تماس، بلندگو، نمایش اطلاعات تماس گیرنده و اطلاعات تماس گیرنده، نشانگر انتظار پوست صوتی

دوشنبه, 03 مهر 1391 16:18

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-UT113

خصوصیات :

قابلیت یکدست سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوت پاناسونیک، صفحه نمایش 16 کاراکتری 2 خطی، 2 پورت اترنت، امکان انتقال تماس، انتظار تماس،بی صدا کردن تماس، بلندگو ، نمایش اطلاعات تماس گیرنده، نمایش اطلاعات تماس، نشانگر انتظار پست صوتی

دوشنبه, 03 مهر 1391 16:54

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-UT123

خصوصیات :

امکان یکپارچه سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوتی پاناسونیک، صفحه نمایش 16 کاراکتری 2 خطی، 2 پورت انرنت، قابلیت انتظار تماس، انتقال تماس، بی صدا کردن تماس ، بلندگو ، نمایش اطلاعات تماس و تماس گیرنده، نشانگر انتظار پست صوتی

دوشنبه, 03 مهر 1391 17:10

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-UT136

خصوصیات:

قابلیت یکپارچه سازی بر روی سری TDE,NCP و سیتم پردازش صوتی پاناسونیک، صفحه نمایش 16 کاراکتری 2خطی، 2 پورت اترنت، امکان اتتقال تماس، انتظار تماس، بیصدا کردن، بلندگو، نمایش اطلاعات تماس گیرنده و اطلاعات تماس، نشانگر انتظار پست صوتی

 

 

 

دوشنبه, 03 مهر 1391 17:14

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-UT248

 خصوصیات:

دارای 2 پورت اترنت، صفحه نمایش 16 کاراکتری 2 خطی، امکان انتقال تماس، انتظار تماس، بی صدا کردن تماس، بلندگو، نمایش اطلاعات تماس گیرنده و اطلاعات تماس، نشانگر انتظار پست صوتی، ویژگی یکپارچه سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوت پاناسونیک

 

 

 

دوشنبه, 03 مهر 1391 17:30

گوشی SIP پاناسونیک مدل KX-UT670

 خصوصیات:

امکان نشانگر انتظار پست صوتی، نمایش اطلاعات تماس گیرنده و نمایش اطلاعات تماس، قابلیت انتظار تماس، انتقال تماس، بلندگو، بی صدا کردن تماس، 2 پورت اترنت، صفحه نمایش 16 کاراکتری و دو خطی،امکان یک دست سازی بر روی سری TDE,NCP و سیستم پردازش صوت پاناسونیک

تلفن سانترال