سیستمهای سانترال اداری پرظرفیت، آنالوگ، دیجیتال

سیستمهای سانترال اداری پرظرفیت، آنالوگ، دیجیتال (6)

 این نوع دستگاه سانترال با توجه به قابلیت ارتقاء آن و افزایش تعداد خط های شهری و داخلی آن در مجموعه های متوسط  و رو به رشد شرکتهای خصوصی دولتی و اداره جات مورد استفاده قرار می گیرد.

تلفن سانترال